Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 9:41

41Píta asá áwɔ́ akɛm yi akwak yi afate. Abhɨŋɨ yɛ bo Mandɛm nɛ mánkwɛ́sɛ́, asɔt Dɔ́kas atɔ́ŋ bɔ́ bɛ mangɔ bɛ́ yi achí nɛpɛ́m.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index