Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 9:43

43Píta arɔk ambɨ bɛchɔkɔ Jopa ndǔ bɛyǎ manywɔp nɛ ngoko nkwɔbhɛ́nya ɛnɛ bághárɛ́ amʉɛt nnya ɛnɛ baway. Nnyɛ́n ɛni nɛ́bhak bɛ Símun.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index