Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 9:5

5Sɔ̌l akɛmɛ bɛ, “Acha, chí wɔ agha?” Ɛyɔŋ ɛyɔ ɛ́kɛ́mɛ yí bɛ, “Mmɛ Yesu kɛ ɔ́kòŋo gbɔkɔ́gbɔkɔ ɔnchyɛ nɔkɔ nɛnyok.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index