Search form

Jɔ̌n 1:1

Ɛyɔŋ ɛ́yíbhíri ɛrɔp nkwǎ

1Bápɛ́rɛ ghoko mmɨk, mmu anɛ achi Ɛyɔŋ anáŋ achi nyaka. Abhak nɛ Mandɛm, nɛ abhak Mandɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index