Search form

Jɔ̌n 1:10

10Ɛyɔŋ ɛ́bhak fá amɨk, nɛ báfʉ́ɛ́t ntá yi kɛ bághoko mmɨk. Yɛ̌ nɔ, mpok yi átwɔ́ fá amɨk, bǒ mmɨk kɛrɨŋɨ ɛnyu mmu yi achi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index