Search form

Jɔ̌n 1:11

11Atwɔ́ ntá bǒbhi, kɛ bǒbhi bábhɨ́kɨ́ sɔt yi nɛ maŋák.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index