Search form

Jɔ̌n 1:12

12Kɛ bo mankɛm abhɛn básɔ́rɛ́ yí nɛ maŋák, básɨ́kɨ ntɨ nɛ yi, ǎchyɛ bhɔ bɛtaŋ bɛ́ mándɔp chí bɔ Mandɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index