Search form

Jɔ̌n 1:13

13Mbɔŋ Mandɛm kɛ ákʉ̀ bɔ mambak bǒbhi. Bábhɨ́kɨ́ fu nyaka yɛ chi amʉɛt nkwǎ, nɛ yɛ̌ chi ndǔ nkaysi nkwǎŋwaŋ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index