Search form

Jɔ̌n 1:14

14Ɛyɔŋ, ɛ́yíbhiri nkwǎ, atwɔ́ achɔkɔ nɛ bhɛsɛ. Sɛ́ghɔ́ mɛnwɔp ɛbhi ɛbhɛn bɛjwi nɛ bɛrɨ̌ndu nɛ tɛtɛp. Ɛyɔŋ chi Njaŋamɔ anɛ áfú ntá Ɛta.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index