Search form

Jɔ̌n 1:15

15Jɔ̌n ǎghàti nyaka bho ɛ̌ti yi ambɨk, andɛmɛ nɔkɔ bɛ, “Nɛ́ chi mmǔ anɛ mɛ́rɛ̀m nyaka ɛ̌ti yi bɛ, ‘Mmǔ anɛ átwɔ̀ mɛ ansɛm achá mɛ. Bápɛ́rɛ bhe mɛ, yí achi.’”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index