Search form

Jɔ̌n 1:16

16Ɛ̌ti bɛyǎ bɛrɨ̌ndu ɛbhi, achyɛ́ bhɛsɛ áfɔ́k ndɔŋ nɛ ndɔŋ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index