Search form

Jɔ̌n 1:17

17Mandɛm afʉɛt nyaka ntá Moses achyɛ bho bɛbhé. Kɛ afʉɛt chi ntá Yesu Kristo kɛ ǎtɔŋ bhɛsɛ bɛrɨ̌ndu bhi nɛ tɛtɛp.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index