Search form

Jɔ̌n 1:18

18Yɛ̌ mmu abhɨ́kɨ́ re ghɔ Mandɛm. Njaŋamɔ ywi mmu achi nɛbhʉɛt amɔt nɛ yi kɛ ákʉ́ bo mandɨŋɨ mmu yi achi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index