Search form

Jɔ̌n 1:19

Ɛnyɨŋ ɛnɛ Jɔ̌n Njwiti ághátí bho ɛ̌ti Yesu

(Mt 3.1-12; Mk 1.1-8; Lk 3.1-18)

19Ɛwak ɛ́mɔt, bǒbati bo Israɛl abhɛn Yerúsalɛm bátó bachiǎkap Mandɛm nɛ bǒnɛrɛ́kɛt Lɛ́vi ntá Jɔ̌n bɛ mámbɛ́p yi angati bhɔ ɛnyǔ mmu yi achi. Nɛ chi ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛ́fú Jɔ̌n anyu mbɔ ntísiɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index