Search form

Jɔ̌n 1:20

20Yi kɛ bhɛsɛ bhɔ yɛ̌nyɨŋ nɛ yi kɛ rɔ bɛkɛmɛ bhɔ. Arɛm bɛ, “Puyɛ̌ mɛ kɛ nchí Mpɛmɛ Mandɛm afyɛ́ nyaka bariɛp bɛ ǎtò.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index