Search form

Jɔ̌n 1:21

21Bǒ bhɔ bápɛt bábhɛ́p yi bɛ, “Wɔ ɔchí yɛ́ agha? Ɛláija kɛ?” Jɔ̌n yi bɛ, “Mpú Ɛláija.” Bápɛ́t babhɛp yi bɛ, “Ɔchí ndɛmɛkɛpɨ̌ntɨ anɛ Moses árɛ́mɛ́ nyaka bɛ ǎtwɔ̀?” Akɛmɛ bɛ, “Ǎe.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index