Search form

Jɔ̌n 1:22

22Ndɔŋ ɛyɔ bábhɛ́p yi bɛ, “Wɔmbɔ̌ŋ ɔrɛm bɛ ɔchí agha? Ghatí bhɛsɛ mmu wɔ ɔchí bɛ́ sɛ́mpɛ́tnsɛm nɛ ɛyɔŋ ntá bo abhɛn bátó bhɛsɛ. Wɔmbɔ̌ŋ ɔchí agha?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index