Search form

Jɔ̌n 1:23

23Jɔ̌n aghati bhɔ mbɔnyǔ ndɛmɛkɛpɨ̌ntɨ Asaya arɛmɛ nyaka bɛ, “Nchí mmǔ anɛ achi amɛm baso ábɨ̀k nɛ ɛyɔŋ amfay andɛmɛ nɔkɔ bɛ, ‘Nyabhɛ́ ká mbi Acha ambak chak.’”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index