Search form

Jɔ̌n 1:24

24Bǒnkwɔ Fárisi kɛ bátó nyaka bǒbhɔ ntá Jɔ̌n.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index