Search form

Jɔ̌n 1:25

25Bábhɛ́p yi bɛ, “Ɔbhɛ́ ɔpú Mpɛmɛ Mandɛm afyɛ́ nyaka bariɛp bɛ ǎtò, ɔbhɛ́ ɔpú Ɛláija, nɛ ɔpú ndɛmɛkɛpɨ̌ntɨ, kɛ ndaká yí ɔ́jwìti bho?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index