Search form

Jɔ̌n 1:26

26Jɔ̌n akɛmɛ bhɔ́ bɛ, “Mɛ̌jwìti bho nɛ manyiɛp, kɛ mmu áchí fá téé nɛntɨ ɛnɛka anɛ bǎbhɨ́kɨ́ rɨŋɨ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index