Search form

Jɔ̌n 1:27

27Yi ǎtwɔ̀ mɛ ansɛm. Mbɨ́kɨ́ kway mmu anɛ nchí kaŋari nkwɔbhɛ́nya bɛkak ɛbhi.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index