Search form

Jɔ̌n 1:28

28Mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛ́fákárí chi ɛtɔk Bɛ́tani, ɛbhě Nyɛ́n Jɔ́dan, nɛ ndǔ nɛbhʉɛt anɛ Jɔ̌n ájwìti nyaka bho.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index