Search form

Jɔ̌n 1:29

Yesu, Mɔ́nkwɔmɛ́n Mandɛm

29Ntɨ nywɔp, Jɔ̌n aghɔ Yesu ndu átwɔ̀ ntá yi, arɛm bɛ, “Yɨŋɨ́ Mɔ́nkwɔmɛ́n Mandɛm anɛ ápɔ̀kɔ bɛbʉ́ bo mankɛm fá amɨk!

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index