Search form

Jɔ̌n 1:3

3Mandɛm afʉɛ́t ntá yi kɛ ǎghoko mɛnyɨŋ mɛnkɛm. Mandɛm abhɨ́kɨ́ ghoko yɛ̌nyɨŋ ɛnɛ yi apu nɛ yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index