Search form

Jɔ̌n 1:30

30Yí kɛ mɛ̌rɛ̀m nyaka ɛ̌ti yi bɛ, ‘Mmǔ ǎtwɔ̀ mɛ ansɛm anɛ acha mɛ mbɔnyunɛ bápɛrɛ bhe mɛ, yi achi.’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index