Search form

Jɔ̌n 1:31

31Yɛ̌ mɛmbɔŋ mbɨ́kɨ́ rɨŋɨ nyaka bɛ chi yí, kɛ ntí anɛ ntwɔ́ njwiti nɔkɔ bho nɛ manyiɛp chí ndu bɛkʉ bo Israɛl mandɨŋɨ mmu yi achi.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index