Search form

Jɔ̌n 1:32

32Jɔ̌n abho bɛghati bho ɛnyɨŋ ɛnɛ yi ághɔ́ nɛ amɨ́k ɛ̌ti Yesu. Yí bɛ, “Ngɔ ndǔ Ɛfóŋó Mandɛm áfú amfay asɔt mkpá ɛbhóŋó are sɛp kpát ate yi amʉɛt.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index