Search form

Jɔ̌n 1:33

33Kpátɛ mpok ɛyɔ, nkɛ rɨŋɨ bɛ́ chí yí. Kɛ Mandɛm mmu átó mɛ njwiti bho nɛ manyiɛp, anáŋ aghati nyaka mɛ bɛ, ‘Mmu anɛ ɔ́ghɔ́ Ɛfóŋó Mandɛm asɛbhɛ arɔp nɛ yi, yí wu kɛ achi mmu anɛ ájwìti bho nɛ Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ.’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index