Search form

Jɔ̌n 1:34

34Mɛ Jɔ̌n ngɔ nɛ amɨ́k ndǔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛ́fákárí, nɛ nchí rɛm mbɔ ntísiɛ bɛ tɛtɛp mmǔ-nɛ chi Mmɔ Mandɛm.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index