Search form

Jɔ̌n 1:35

Bakoŋo Yesu ahbɛn mbɨ

35Nɛ́yí nɔ́kɔ́, Jɔ̌n apɛt abhak téé nɛ bakoŋo bhi bati apay.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index