Search form

Jɔ̌n 1:36

36Aghɔ́ ndǔ Yesu áfʉɛ̀t, arɛm bɛ, “Ghɔ́ Mɔ́nkwɔmɛ́n Mandɛm!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index