Search form

Jɔ̌n 1:37

37Bakoŋó Jɔ̌n bati apay bághók nɔ́kɔ́ ɛnyɨŋ ɛnɛ yi árɛ́mɛ́, bárɔ́ yi bábho bɛkoŋo Yesu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index