Search form

Jɔ̌n 1:38

38Yesu ayibhiri mmʉɛt aghɔ bhɔ ndu bákòŋo yi. Abhɛ́p bhɔ bɛ, “Bǎyàŋ yi?” Bákɛmɛ yi bɛ, “Rábay, ɔ̌chɔkɔ fá?” [Rábay chi Ntɔŋ]

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index