Search form

Jɔ̌n 1:39

39Aghati bhɔ bɛ, “Twɔ́ ká ghɔ.” Bárɔ́k nɛ Yesu baghɔ nɛbhʉɛt anɛ yi áchɔ̀kɔ. Mpok yɔ nywɔp nɛ́bhák mbɔ nkárɛ́nká ɛnwi ɛnɛ́ ngósí. Bábhák nɛ yi kpátɛ̌ bɛti bɛgʉ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index