Search form

Jɔ̌n 1:4

4Nɛpɛ́m nɛ́fù chí ntá yi mmu bábhɨ̀ŋɨ bɛ Ɛyɔŋ. Nɛ nɛpɛ́m ɛnɛn nɛ́bhak ɛrɔ́ŋɔ́ ɛnɛ́ ɛ́kʉ̀ bo mángɔ́ tɛtɛp.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index