Search form

Jɔ̌n 1:40

40Mmu amɔt ndǔ bǒbhɔ bati apay abhɛn bághoko nyaka ɛnyɨŋ ɛnɛ Jɔ̌n árɛ́mɛ́ ɛ̌ti Yesu, nɛ abho bɛkoŋo yi aka nnyɛ́n bɛ Andru. Abhak manɔ Símun Píta.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index