Search form

Jɔ̌n 1:41

41Arɔk tɛ́mté, aghɔ mɔ́mayi Símun, aghati yi bɛ, “Sɛ́ghɔ mmu anɛ bábhɨŋɨ bɛ, ‘Mɛsáya’”, nɔ chi, Mpɛmɛ Mandɛm afyɛ́ nyaka bariɛp bɛ ǎtò.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index