Search form

Jɔ̌n 1:42

42Andru asɔt Símun arɔk ntá Yesu nɛ yi. Yesu ayɨŋɨ yí, arɛm bɛ, “Wɔ ɔchí Símun, mmɔ̌ Jɔ̌n. Chɔŋ nnyɛ́n ɛna nɛ́chák nɛ́mbak bɛ Sɛ́fas” [nɔ chí Sɛtárɛ́bhɛ́].

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index