Search form

Jɔ̌n 1:43

Yesu abhɨŋɨ Fílip nɛ Natániɛl bɛ́ mámbák bakoŋo bhi

43Ntɨ nywɔp, Yesu akʉ ntɨ bɛ́rɔŋ atú Gálili. Arɔk aghɔ́ mmu anɛ áká nnyɛ́n bɛ Fílip. Aghati yi bɛ, “Twɔ́ bhák nkoŋo wa.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index