Search form

Jɔ̌n 1:45

45Fílip arɔk atɛmɛri Natániɛl aghati yi bɛ, “Sɛ́ghɔ̌ mmu anɛ Moses ásɨ́ŋɨ́ nyaka ɛ̌ti yi amɛm Ɛkáti Bɛbhé Mandɛm, nkúbhɛ́ yi mmǔ barɛmɛ́ kɛpɨ̌ntɨ nkwɔ básɨ́ŋɨ́ ɛ̌ti yi. Nɔ chi, Yesu mmu Násárɛt, mmɔ̌ Josɛ́f.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index