Search form

Jɔ̌n 1:46

46Natániɛl ághókó nɔ́kɔ́ ɛnyɨŋ ɛnɛ Fílip árɛ́mɛ́ abhɛ́p yi bɛ, “Ntɨkɨ ɛrɨ́tí ɛnyɨŋ ɛ́kway bɛfu Násárɛt?” Fílip aghati yi bɛ, “Wɔmbɔŋ twɔ́ ghɔ́.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index