Search form

Jɔ̌n 1:47

47Yesu ághɔ́ nɔ́kɔ́ ndǔ Natániɛl átwɔ̀ ntá yi, arɛm ɛ̌ti yi bɛ, “Nɛ́, chi mbɔ̌ŋ mmǔ Israɛl tɛ́mɛ́ tɛ́mɛ́. Bapu apú nɛ yi wáwák.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index