Search form

Jɔ̌n 1:48

48Natániɛl abhɛ́p Yesu bɛ, “Ɔkʉ ná kɛ ɔ̌rɨŋɨ mɛ?” Yesu akɛmɛ yi bɛ, “Fílip ápɛ́rɛ bhɨŋɨ wɔ ndǔ mpok anɛ ɔ́chí anɛrɛ́nɔk fig, nnáŋ ngɔ wɔ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index