Search form

Jɔ̌n 1:5

5Ɛrɔ́ŋɔ́ yɔ ɛ́ghɔ̀ ndǔ nɛbhʉɛt anɛ ɛjuri ɛchi, nɛ ɛjuri ɛ́pú kway mɛnɛmɛ yɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index