Search form

Jɔ̌n 1:50

50Yesu ákɛ́mɛ́ yí bɛ, “Ɛ̌ti ndɛ́mɛ́ bɛ́ ngɔ wɔ anɛrɛ́nɔk fig kɛ ɔ́nókó bɛ́ nchí Mmɔ Mandɛm? Chɔŋ ɔ́ngɔ́ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛcha ɛbhɛn.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index