Search form

Jɔ̌n 1:51

51Yesu aghati yi bɛ, “Tɛtɛ̌tɛp, chɔŋ mǎngɔ ndǔ nɛbu nɛ́nɛnɛ gbee, bɔángɛl Mandɛm mánkó amfay mánsɛbhɛ nɔkɔ amɨk bɛtɛmɛri Mɛ Mmu mfú ntá Mandɛm.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index