Search form

Jɔ̌n 1:7

7Atwɔ́ bɛ́gháti bho ɛ̌ti ɛrɔ́ŋɔ́ ɛyɔ bɛ yɛ̌ntɨkɨ mmu anɛ ághókó ɛnyɨŋ ɛnɛ yi árɛ̀m, anoko yɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index