Search form

Jɔ̌n 1:8

8Jɔ̌n apu nyaka ɛrɔ́ŋɔ́ yɔ. Atwɔ́ chí bɛ́gháti bho ɛnyɨŋ ɛnɛ yi arɨŋɨ ɛ̌ti ɛrɔ́ŋɔ́ yɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index