Search form

Jɔ̌n 1:9

9Ɛrɔ́ŋɔ́ ɛnɛ tɛtɛp, ɛnɛ́ ɛ́kʉ̀ yɛ̌ntɨkɨ mmu angɔ mbaŋ ɛ́twɔ́ ntá bǒ mmɨk.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index